Keystone

מכשיר לבדיקת נהגים

מכשיר לבדיקת נהגים (באישור משרד התחבורה)

כולל קונסולה להעברת סליידים/החלפה מהירה בין הבדיקות

בדיקה קלה ונוחה